Kvifor skal ein dyrke godt språk?

For meg vitnar godt språk om kvalitet. Kvalitet skaper tillit. Og det gjeld i alle ledd: Mi tillit blir svekt dersom eit produkt er skjemt av klossete språk. Gode produkt fortener betre. Hugs at form heng nøye saman med innhald.

Med presis kommunikasjon unngår du misforståingar og frustrasjon. Du verkar profesjonell, og kundane dine blir meir nøgde. Det kan lønne seg å ikkje undervurdere verdien av godt språk!

Korleis kan Språkbruket hjelpe deg? Sjå Tenester.